Προφίλ Εταιρείας

H Kappa Development είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία στο λογισμικό διαχείρισης ελαιουργείου και μονάδων τυποποίησης και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών και καινοτόμων λύσεων πληροφορικής. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση εφαρμογών επιχειρηματικού λογισμικού καθετοποιημένης αγοράς,  καθώς και τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για τον ιδιωτικό τομέα.

Η Kappa Development, διαθέτει άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, μεγάλη εγκατεστημένη βάση, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα πληροφορικής, στην κάθετη αγορά του ελαιολάδου.

To όραμά μας

Η διατήρηση της ηγετικής μας θέσης και η δημιουργία του ισχυρότερου επιχειρηματικού οικοσυστήματος για λύσεις εξειδικευμένου software στην Ελλάδα.

Η αποστολή μας

Να βοηθούμε τους πελάτες μας να επιτυγχάνουν τους στόχους τους μέσα από την χρήση των software λύσεων που τους προσφέρουμε. 

Οι αξίες μας

 • Συνέπεια
 • Καινοτομία
 • Αφοσίωση
 • Ομαδικότητα
 • Ποιότητα

Θέλουμε να παρέχουμε αξιόπιστες και κοινωνικά υπεύθυνες υπηρεσίες και προϊόντα εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Πληροφοριών και Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως επιβεβαιώνεται από τις σχετικές πιστοποιήσεις.

Για τη Kappa Development η ποιότητα αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO και καλύπτει όλες τις κύριες επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Οι  στρατηγικοί του άξονες συνοψίζονται τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Δουλεύουμε συστηματικά και αποτελεσματικά
 • Στοχεύουμε στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας
 • Βελτιώνουμε συνεχώς την επιχειρηματική μας λειτουργία

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  αναγνωρίζει τις διεργασίες, σύμφωνα με τις οποίες λειτουργεί η εταιρεία, καθώς και την αλληλουχία και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Η εταιρεία καθορίζει μέσα από το Σύστημα Ποιότητας τα κριτήρια και τις απαιτούμενες μεθόδους για την αποτελεσματική εφαρμογή των διεργασιών, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων και πληροφοριών. Επιπλέον, οι κύριες διεργασίες του παρακολουθούνται και μετρούνται με σκοπό την επιβεβαίωση της επίτευξης των προκαθορισμένων αποτελεσμάτων και τη συνεχή βελτίωσή τους.

Ασφάλεια πληροφοριών

Η Kappa Development εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001. Οι δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτονται αφορούν:

 • Στο σχεδιασμό και ανάπτυξη, πωλήσεις, ολοκλήρωση λύσεων λογισμικού και διαχείριση έργων για έργα διαβαθμισμένης ασφάλειας που υλοποιούνται στην έδρα της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη 

H εφαρμογή του ΣΔΑΠ στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της Kappa Development από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,
 • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
 • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,
 • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό,
 • Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή και στη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΠ, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001.

Ανθρώπινο δυναμικό

Στη Kappa Development στοχεύουμε στην επιλογή στελεχών από την αγορά εργασίας που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς, της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών που συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές καινοτομίες και επιδρούν καταλυτικά στην αλλαγή των πελατών μας.

Τα στελέχη μας μέσα από τις γνώσεις και δεξιότητές τους, αναπτύσσουν τεχνολογίες που δίνουν λύσεις στους αποδέκτες των υπηρεσιών και προϊόντων μας.

Ως εταιρεία, η Kappa Development διακατέχεται από ενιαία κουλτούρα και στρατηγική, δημιουργώντας κλίμα που βοηθά στην επαγγελματική πρόοδο και ανέλιξη κάθε εργαζομένου.