Τι είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ηλεκτρονική τιμολόγηση σημαίνει η κατάργηση της εκτύπωσης των παραστατικών πώλησης σε χαρτί και η ηλεκτρονική αποστολή αυτών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στον αντισυμβαλλόμενο που είναι ο λήπτης της παροχής υπηρεσίας ή του εμπορεύματος. Ο λήπτης μπορεί να είναι επιχείρηση ή ιδιώτης. 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση (αγγλ. Electronic invoicing) εμφανίστηκε ως όρος στην Ελλάδα Mε το άρθρο 1 του Ν.3193/2003 (Φ.Ε.Κ 266/Α’/20.11.2003), στο άρθρο 18/α παρ. 5 έως 9 και 10 έως 15). 

Στα ανωτέρω, ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της 6ης κοινοτικής οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση που περιλάμβανε αρχικά την: 

Διαβίβαση παραστατικών πώλησης

Αποθήκευση παραστατικών πώλησης και αποθήκευση τιμολογίων .

Στο νομοσχέδιο υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί για το πώς θα αποθηκεύονταν και θα αποστέλλονταν τα παραστατικά. 

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο δεν σημαίνει η αποστολή ενός παραστατικού με email ως PDF ή μιας φωτογραφίας ενός χειρόγραφου τιμολογίου. Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πρέπει να εγγυάται την γνησιότητα της προέλευσης και την διασφάλιση των δεδομένων του ηλεκτρονικού παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο). Αυτό το διασφαλίζουν σε συνεργασία με την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιπρόσθετες έγκυρες τεχνολογίες (hardware και software) που αναγνωρίζει το κράτος όπως είναι ο φορολογικός μηχανισμός με λογισμικό τύπου β και η προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ώστε να επιτυγχάνεται η ανάκληση των ηλεκτρονικών τιμολογίων ανά πάσα στιγμή από τις αρχές ή την επιχείρηση 

Στόχοι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι

Η εξάλειψη της διαφθοράς στις οικονομικές υπηρεσίες που υπήρχε με την θεώρηση των βιβλίων στην Ελλάδα

Η εξοικονόμηση χρόνου στις επιχείρησες

Η αμεσότητα πληροφόρησης στις επιχειρήσεις

Η αποφυγή λαθών από την καταχώρησης (data entry) παραστατικών

Η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων από την καταστροφή δέντρων για χαρτοπολτό

Η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος

Η αμεσότητα στην πληροφόρηση του κράτους για φόρους

Η αποφυγή της σπατάλης για χώρους που διατηρούσαν φυσικό αρχείο με χαρτιά και φακέλους (έντυπα, τιμολόγια)

Η διευκόλυνση στον κρατικό έλεγχο στα παραστατικά

Κοινοτική οδηγία για την Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η μαζική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εντός της Ε.Ε θα οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά οφέλη. 

H μετάβαση από το χαρτί σε ηλεκτρονικά τιμολόγια θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 240€ δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι έτη. 

Με βάση αυτή την εκτίμηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταστήσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση την κυρίαρχη μέθοδο τιμολόγησης μέχρι το 2020. 

Ως μέσο για την επίτευξη αυτού του παραπάνω στόχου, είναι η οδηγία 2014/55 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς κατά την παροχή αγαθών  και υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση. 

Ειδικότερα, καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου (EN) που θα αποτελέσει το βασικό στοιχείο υλοποίησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 

Ο νόμος για τον μορφότυπο του ηλεκτρονικού τιμολογίου με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 457/14.02.2020

Καθορίστηκε ο μορφότυπος του ηλεκτρονικού τιμολογίου που παραπέμπει και  στο A.P.I των ηλεκτρονικών βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε myDATA 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής κυβέρνησης καθορίζεται με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται: 

1. Ως «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων» είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931: 2017 που έχει ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύει ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017. 

2. Ως «PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)»: To πανευρωπαϊκό ανοικτό τεχνολογικό πρότυπο του φορέα OpenPEPPOL που περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνουργημάτων (artifacts) και τεχνικών προδιαγραφών που μπορούν να εφαρμοστούν σε υπάρχουσες λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών και υπηρεσίες ανταλλαγής ηλεκτρονικού επιχειρείν, ώστε να καταστούν διαλειτουργικές μεταξύ διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

3. Ως «PEPPOL CIUS»: Η προδιαγραφή χρήσης βασικών στοιχείων τιμολογίου (Core Invoice Usage Specification) πλήρως συμβατή με το Ευρωπαϊκό πρότυπο. 

Άρθρο 2 

Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου 

1. Καθορίζεται η μορφή του προτύπου έκδοσης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, που χρησιμοποιείται σε όλες τις συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων, εκτός των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων», όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) (ΕΝ 16931-1:2017- Electronic Invoicing – Part l:Semantic data model of the core elements of an electronic invoice), καθώς και με τους επιχειρησιακούς κανόνες που ορίζονται στο PEPPOL CIUS. 

2. Συγκεκριμένα, ορίζονται τα πεδία και οι ομάδες πεδίων που πρέπει να αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των οντοτήτων, για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το υπάρχον εθνικό, νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο.